Ano ang Totoong Kahulugan ng “Pak!Ganern!”?

Ang salitang “Pak” ay nagsimula sa salitang “palo”,”lumagapak”, at”tumpak”. Ang “ganern” ay mula sa salitang “ganun”. Ang “pak ganern” ay nabou lamang ng pina empasis ng mga Pilipino ang salitang naglalarawan ng tagumpay “tumpak! ganun yon” o kaya may inilarawan na pagiging sawi “lumagapak,ganun yon”. Hanggang ito ay nagiging ekspresyon na ng mga Pilipino. Ang pinaka ugat ng pagyabong ng salitang ito nang mag simulang gamitin ng mga Pilipino ang “bilingwal na salita or “Bilingual Language”. 

Ang pag labasan ng iba’t ibang salita ay nagpapatunay lamang ito na mayaman at buhay ang salitang Pilipino.

Ganun pa man,dapat nating isipin mabuti kung ito ba ay para sa ikabubuti o ikasasama ng ating kapwa.

Marami ngayon ang naglalabasan sa social site at internet ang latin na kahulugan ng salitang “Pak! Ganern! Marami rin ang nalilito kung ano ba talaga ang totoong kahulugan nito. Marami ang nagtatalunan at nagpapagalingan ng korokoro. Walang problema ang salita,kung di nasa tao lamang ang pagpapasya sa pagamit ng tama o hindi.

Maaring may kahulugan ang salitang iyan sa ibang lugar na hindi angkop sa ating mamamayan. Maaring ikabubuti naman sa ating pagkatao. Kahit sa bansang Pilipinas,may iba’t iba tayong mga salita na hindi naangkop sa bawat mamamayan na ating kinabibilangan.

Ang mahalaga ay wag na pagtatalunan at pag simulan pa ng hindi pagkakaunawaan at pagkakaisa. Imbes na ang pagmamahalan at salita ng Dios ang dapat mamutawi sa ating mga bibig para sa ikaluwalhati ng ating Ama na nasa langit.

Bakit ang salitang “P.I.” o pagmumura ay hindi pinag tattanggal sa bibig ng mga tao na yan talaga ay klarong salita ng demonyo at hindi sa Dios. 

Ang salitang “Dios ko!,oh My God” ay salitang kinaugalian ng mga tao na hindi matanggal tanggal sa bibig. Ito ay klarong labag sa utos ng Dios na “Huwag gamitin ang Pangalan ng Dios sa walang kabuluhan”.

Sa halip,tayo ay maging mapanuri at maingat sa ating mga bibig sa bawat salita na ating bibigkasin kung ito ba ay nagbibigay kaluwalhatian at kaluguran sa tunay na nagpappahiram sa ating buhay na nasa langit.

Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila’y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila’y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig.

2 Timothy 2:14

Sila’y sa sanglibutan: kaya’t tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila, at sila’y dinidinig ng sanglibutan.

1 John 4:5

At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis.
Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan.
1 John 3:18

Datapuwa’t ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, at sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw.
Ngayon nga, mga kapatid, kung ako’y pumariyan sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangin sa akin, maliban na kung kayo’y pagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag, o ng kaalaman, o ng panghuhula, o ng aral?
Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? sapagka’t sa hangin kayo magsisipagsalita.
Kaya’t ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya’y makapagpaliwanag.
Ano? lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Dios? o sa inyo lamang dumating?

1 Corinthians 14:3,6,9,13,36

Advertisements

For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God’s people. I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers.-Ephesians 1:15-16

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s